Herroepingsrecht klanten

Herroepingsrecht

Adres voor retourzending:

Laudorshop, Dieterderweg 54, 6114JM Susteren (limburg)

Herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op overeenkomsten met particuliere klanten van Laudorshop. U kunt wanneer een bestelling bij Laudorshop tot stand komt via telefoon of per e-mail gebruik maken van uw wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat u, of een vooraf door u aangewezen derde partij:
a) het product heeft ontvangen; of
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken en bekijken voor zover nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het inbouwen van onderdelen in of op uw auto is uitdrukkelijk uitgesloten van deze beoordeling. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer het product of de verpakking hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. Wij zullen geconstateerde waardevermindering in geval van retourzending verrekenen met het te crediteren aanschafbedrag.

Uitoefening van het Herroepingsrecht

Wanneer u gebruik wilt maken van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan ons. Wij vragen u in dat geval vriendelijk om een Retour nummer en juiste adres o.v.v. uw ordernummer per mail aan te vragen bij ons. Vervolgens stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping. Bij het terugsturen zorgt u ervoor dat het product met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele en verkoopbare nieuwstaat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voorts zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
b. U (als klant) draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij u expliciet melden (per mail) dat wij deze kosten zelf dragen.

Onze verplichtingen bij Herroeping

1. Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in goede staat alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten.

2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt bij uw bestelling, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is dan voor u kosteloos.

3. Als u hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.